Neem contact met ons op!

Hans Kremers:
06 235 23 631
Jessica Creijghton:
06 454 56 359
Mark van der Velde:
06 571 88 483
Verwijst u iemand door? Bekijk hier meer info

Werkwijze

AHRA biedt gespecialiseerde ambulante hulpverlening aan jongeren die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Dit kan vanuit eigen woonruimte, of woonruimte van AHRA. Iedere jongere krijgt een vaste ambulant HBO geschoolde begeleider.

De ambulante begeleider ondersteunt de jongere bij alle leefgebieden en vaardigheden die komen kijken bij zelfstandig functioneren. Het vergroten van zelfredzaamheid en participatie van een jongere staat centraal op alle leefgebieden. Gestreefd wordt naar het aanleren van vaardigheden in de eigen leefomgeving. De jongere kan deze direct toepassen en de regie krijgen over zijn dagelijks leven. Het afleren van oude gedragspatronen en het aanleren van nieuwe vaardigheden kost daarom veel tijd en herhaling. Veel jongeren bij AHRA zijn licht verstandelijk beperkt zijn of kampen met een langdurige stoornis.

Wij bieden intensieve begeleiding (interventie niveau 4), als onderdeel van deze begeleiding kan de jongere gebruik maken van een kamer van AHRA. Bij begeleiding tot vier uur per week kunnen wij een ambulant traject aan bieden. De begeleiding vindt plaats bij de jongere thuis.

AHRA speelt in op de zorgbehoefte van de jongeren door zich te richten op de niet-planbare zorg. Jongeren kampen vaak met hulpvragen die aan de oppervlakte komen op wisselende tijdstippen en vaak vallen buiten de reguliere kantooruren. De ambulante begeleiding stemt hierop af door bereikbaar en present te zijn op belangrijke momenten.

Het uiteindelijke doel is deze jongeren een plek te geven in de maatschappij. Dit kan zijn in de schoolbanken, gaan werken of een leerwerktraject in. Het begeleidingstraject duurt minimaal één jaar.

AHRA werkt vanuit de presentietheorie. Deze theorie is gestoeld op het idee dat aanwezigheid en bereikbaarheid (zowel letterlijk als figuurlijk) essentieel zijn om het vertrouwen van de jongeren te winnen en hiermee goede hulp te kunnen bieden. De ervaring leert dat hulpverleningstrajecten voor jongeren vaak te weinig intensief en langdurig zijn om verschil te kunnen maken. Langdurig en intensief contact tussen jongere en begeleider maakt dat er tijd is om vanuit een vertrouwensband te kunnen leren. Het opdoen van ervaringen en leren vanuit fouten is een belangrijk uitgangspunt, hierdoor blijven aangeleerde vaardigheden beter hangen. Daarnaast is er vanuit intensief contact ook ruimte om activiteiten te ondernemen.

AHRA beschikt over een kwaliteitskeurmerk en wordt elk jaar hierop gecontroleerd.
We beschikking over een privacybeleid conform de wetgeving en een klachtenprocedure. Bij het startgesprek krijgt de jongere een map met documenten uitgereikt over alle afspraken binnen AHRA.